PLC Hardware: Allen-Bradley 2097-V34PR3 Kinetix 300 Servo